sagamiko yamanashi

  1. Tour d'Otsuki

    Tour d'Otsuki

    Newton in front of Lake Sagami.
  2. Tour d'Otsuki

    Tour d'Otsuki

    View over Sagamiko, Yamanashi.