fudasho

  1. Kannon-sama in Fudasho No. 8, Chichibu

    Kannon-sama in Fudasho No. 8, Chichibu

  2. Two wood sculptures enshrined near Fudasho 8, Chichibu

    Two wood sculptures enshrined near Fudasho 8, Chichibu